joaneczka

210 tekstów – auto­rem jest joaneczka.

jeżeli kiedy­kol­wiek kochałeś to wiesz jak oddychać
jeżeli kiedy­kol­wiek byłeś kocha­ny to wiesz jak to jest da­wać oddech

nie za­pomi­naj, żyj 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 marca 2016, 15:56

Wszys­tko wokół ciem­ne jak­by toczyła świat nieuleczal­na choroba
Z każde­go za­kamar­ka spogląda smu­tek i trwo­ga
Niebo zasłoną smut­nych po­wiek okryte
Gwiazd nie ma, ser­ce stanęło w pier­si jak wry­te
Morze już wys­chło lub zapadło [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 stycznia 2016, 14:23

nie roz­poznałam Ciebie, jak to możliwe
to na Ciebie cze­kałam całe życie
jes­tem te­go pewna

zgu­biłam po drodze marzenia
zat­ra­ciłam się wśród mi­liona głosów
uciekałam wciąż

błagam niebo byśmy so­bie mog­li się przyt­ra­fić jeszcze je­den raz... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 września 2015, 18:26

ktoś nas zaczarował
za­bawia się naszy­mi sercami
ktoś po­ciąga ni­ciami życia
i tracę oddech

czuję jak płonę gdy zbliżasz się
chłonę Twoją aurę

wte­dy zni­kasz znów. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 września 2015, 20:12

już nie chcę za Tobą biec
nie chce pro­sić o każde spojrzenie
zos­ta­wiam to

chcę być wolna.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lipca 2015, 22:43

I jak tu nie myśleć i przed myśla­mi uciekać jak ser­ce nie sługa i wciąż chce na Niego czekać 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lipca 2015, 19:51

czuć do­tyk, zkóre­go nig­dy się nie zaznało
słyszeć szept, które­go nig­dy się nie usłyszało

za­pach, za­pach Je­go, za­pach, który roz­poznało serce
wpro­wadziło w obieg jak de­likatną tru­ciznę, uza­leżniło organy

te­raz gdy Go nie ma, czy po­win­no um­rzeć, ciało?
duch już po­niosło na ob­rzeża mias­ta, pog­nałam na łąki

jest stracona 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 lipca 2015, 20:27

cho­ciaż żal, cho­ciaż trochę żal, to nie po­win­nam już cze­kać i dłużej w jed­nym miej­scu stać
wszys­tko co piękne do­piero roz­pocznie się za tym wzniesieniem
tyl­ko muszę je pokonać 

myśl • 12 lipca 2015, 19:54

zap­ro­jek­to­wali mi ser­ce, tak że po­mieści tyl­ko Je­go Jednego

cóż za niefart
coż za nieeko­nomiczne sytuacja. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 czerwca 2015, 20:30

I nie nap­ra­wię siebie już
pękłam jak lustro
gdzieś we mnie za­mie­szkał tchórz 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 czerwca 2015, 15:18

joaneczka

joaneczka

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 marca 2016, 23:13nicola-57 sko­men­to­wał tek­st jeżeli kiedy­kol­wiek kochałeś to [...]

12 marca 2016, 16:48Cris sko­men­to­wał tek­st jeżeli kiedy­kol­wiek kochałeś to [...]

17 stycznia 2016, 15:19Lilliana sko­men­to­wał tek­st Wszystko wokół ciem­ne jak­by [...]

17 stycznia 2016, 14:23joaneczka do­dał no­wy tek­st Wszystko wokół ciem­ne jak­by [...]

19 września 2015, 12:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st nie roz­poznałam Ciebie, jak [...]

10 września 2015, 21:27krysta sko­men­to­wał tek­st nie roz­poznałam Ciebie, jak [...]

10 września 2015, 18:26joaneczka do­dał no­wy tek­st nie roz­poznałam Ciebie, jak [...]

9 września 2015, 20:12joaneczka do­dał no­wy tek­st ktoś nas zacza­rował za­bawia się [...]

27 lipca 2015, 22:43joaneczka do­dał no­wy tek­st już nie chcę za [...]

25 lipca 2015, 19:51joaneczka do­dał no­wy tek­st I jak tu nie [...]